Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

A&N Vastgoed: Verhuur- en verkoopmakelaar A&N Vastgoed BV te Den Haag. Woningzoekende: (rechts)persoon die zich inschrijft als woningzoeker via de website van A&N Vastgoed (www.anvastgoed.nl). Verhuurder: (rechts)persoon welke de woonruimte wenst te verhuren.

 

Artikel 2: A&N lidmaatschap 

Het lidmaatschap is 1 jaar geldig vanaf de inschrijvingsdatum of tot een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden. De lidmaatschapskosten zijn €40,-. Na ontvangst van het lidmaatschapskosten nemen wij uw inschrijfgegevens op in ons bestand. Met een A&N lidmaatschap kunnen zoekers direct via een online zoekersaccount (Mijn A&N) bezichtigingen aanvragen en onbeperkt bezichtigen. 

 

Artikel 3: Privacy 

De persoonsgegevens van Woningzoekende worden opgenomen in de administratie van A&N Vastgoed. A&N Vastgoed verstrekt zonder toestemming van Woningzoekende geen gegevens aan derden, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting en/of dat het nuttig of nodig is bij de uitvoering van de opdracht. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door A&N Vastgoed gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van Woningzoekende. 

 

Artikel 4: Inhoud van de opdracht  

A&N Vastgoed werkt in opdracht van de Verhuurder en zal bemiddelen tussen Woningzoekende en Verhuurder met als doel het verhuren van diens woonruimte. De bemiddelingswerkzaamheden van A&N Vastgoed beëindigen indien er een succesvolle bemiddeling (middels een door beide partijen ondertekend huurcontract) tot stand is gekomen. 

 

Artikel 5: Reserveringsovereenkomst 

Na keuze voor een specifieke woonruimte, leggen partijen dit schriftelijk vast in een door Woningzoekende te ondertekenen reserveringsovereenkomst. Hierin staan vastgelegd: 

 • Specificaties woning en de hoogte van de aanbetaling (gebruikelijk 0,5 maandhuur) 

 

Artikel 6: Acceptatie 

 • Na ondertekening van de reserveringsovereenkomst presenteert A&N Vastgoed de Woningzoekende bij Verhuurder. 
 • Voor ondertekening van een huurovereenkomst wordt voor iedere kandidaat een onderzoek inzake acceptatie ingesteld. Hierbij wordt gekeken naar solvabiliteit en woonbeschaving. In bijzondere gevallen wordt eerst overleg met A&N Vastgoed gepleegd. Bijzondere gevallen kunnen reden zijn om een kandidaat voor een woning te weigeren. 
 • Indien Verhuurder bereid is Woningzoekende te aanvaarden als huurder, start de bemiddeling en zal de aanbetaling met het totaal verschuldigde bedrag (huur, borg) worden verrekend. 
 • Indien de Verhuurder niet bereid is de Woningzoekende te aanvaarden als huurder, wordt de aanbetaling aan Woningzoekende gerestitueerd. Indien Woningzoekende na ondertekening en aanbetaling, om welke reden ook, beslist het proces te annuleren, vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling. Dit omdat A&N Vastgoed op het moment dat Woningzoekende de aanbetaling heeft gedaan, de woning voor de Woningzoekende is gereserveerd en reeds uit het verhuurproces is gehaald. 
 • Woningzoekende stemt ermee in aan alle financiële verplichtingen te voldoen alvorens de woonruimte te betrekken.  

 

Artikel 7: Verplichtingen Woningzoekende 

Woningzoekende zal alle informatie en bescheiden tijdig verstrekken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Woningzoekende staat in voor de juistheid van deze informatie en bescheiden. Indien Woningzoekende niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft A&N Vastgoed het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan Woningzoekende in rekening te brengen. 

 

Artikel 8: Vergoeding voor dienstverlening A&N Vastgoed 

 • Voor de bemiddeling van woningen binnen het eigen woningenbestand van A&N Vastgoed BV rekenen wij geen bemiddelingskosten aan de Woningzoekende. 
 • Voor de personal portal dienstverlening rekenen wij eenmalig €60,-. In deze persoonlijk online omgeving kunnen huurders hun documenten (bijv. reserveringsovereenkomst, huurcontract, foto’s en inspectierapporten) gedurende de duur van de huurovereenkomst inzien en downloaden. Wij bieden hiermee een veilige, centrale omgeving voor opslag van deze belangrijke documenten. 
 • Indien de Woningzoekende bij A&N Vastgoed een zoekopdracht heeft neergelegd om buiten het eigen woningenbestand van A&N Vastgoed BV te zoeken (een zgn. aanhuur-zoekopdracht), is de Woningzoekende aan A&N Vastgoed een vergoeding verschuldigd gelijk aan één (1) maandhuur exclusief BTW. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

 • A&N Vastgoed is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen bij onjuistheid van de door Verhuurder verstrekte gegevens. 
 • A&N Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade die Woningzoekende lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door Verhuurder bij de door bemiddeling van A&N Vastgoed tot stand gekomen huurovereenkomst.  
 • A&N Vastgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door Woningzoekende van de woning aanwezig is. Het is aan Woningzoekende zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de Verhuurder daarop aan te spreken.  
 • A&N Vastgoed is bevoegd om bij niet-nakoming door Woningzoekende van enige verplichting uit de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aanspraak te maken op vergoeding van ontstane schade.  
 • Indien Woningzoekende niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is A&N Vastgoed bevoegd nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied. Hetzelfde geldt indien A&N Vastgoed reeds vóór de intreding van verzuim het redelijke vermoeden heeft dat Woningzoekende niet zal voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. De gevolgen van opschorting door A&N Vastgoed is voor rekening van Woningzoekende. 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht 

Op de tussen A&N Vastgoed en Woningzoekende gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.